^ Retour en haut
O Sensei Morihei Ueshiba Doshu Kishomaru Doshu Moriteru
O Sensei Morihei Ueshiba et kabuto
Sensei Tamura Nobuyoshi et O Sensei Morihei Ueshiba
Club Sportif Municipal Eaubonne aikido
Aikido tanto jo to

 

 

Galerie 12-11-24 Michel VANHOMWEGEN

Stage d'Aïkido Murashige ryu  村重流合気道

dirigé par Michel Vanhomwegen Sensei

le 24 novembre 2012

 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-100  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-101  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-102 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-103  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-105  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-106  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-107  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-108 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-109 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-110   STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-111  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-112  STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-113 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-114 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-115 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-116 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-117 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-118 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-119 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-120 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-121 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-122 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-123 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-124 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-125 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-126 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-127 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-128 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-129 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-130 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-131 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-132 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-133 STAGE-AIKIDO-VANHOMWEGEN-EAUBONNE-134