^ Retour en haut
O Sensei Morihei Ueshiba Doshu Kishomaru Doshu Moriteru
O Sensei Morihei Ueshiba et kabuto
Sensei Tamura Nobuyoshi et O Sensei Morihei Ueshiba
Club Sportif Municipal Eaubonne aikido
Aikido tanto jo to

 

 

Galerie 13-02-01 Takeharu Noro Ki no Michi

Découverte du Ki no Michi avec Takeharu NORO Sensei

 STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-101STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-102STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-103STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-104STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-105STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-106STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-107STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-108STAGE-KINOMICHIO-NORO-TAKEHARU-109