^ Retour en haut
O Sensei Morihei Ueshiba Doshu Kishomaru Doshu Moriteru
O Sensei Morihei Ueshiba et kabuto
Sensei Tamura Nobuyoshi et O Sensei Morihei Ueshiba
Club Sportif Municipal Eaubonne aikido
Aikido tanto jo to

 

 

10 octobre jyû gatsu

OCTOBRE   じゆうがつ  Jyû gatsu        

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

en construction